POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

 1. Niniejszy regulanim określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego www.zbieraczek.pl , zwanego dalej Serwisem przez Fundację Demokracji Bezpośredniej DEMOK.pl z siedzibą w Warszawie, pełniącej rolę operatora Serwisu.
 2. Dane osobowe wprowadzone do Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Operator Serwisu przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych. Korzystanie z niektórych usług Serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika ogranicziych Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie tych danych może uniemożliwić korzystanie z części usług Serwisu.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz na podstawie przepisów prawa, które upoważniają Operatora Serwisu do przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji konta Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na udostępnianie danych.
 5. Operator Serwisu może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umów prawnych z Użytkownikiem: nazwisko i imiona Użytkownika, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, adresy elektroniczne, numer telefonu. Podczas rejestracji wymagane jest podanie adresu elektronicznego i numeru telefonu Użytkownika. W Regulaminie Serwisu mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 6. Operator Serwisu zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, między innym:  ilość i źródło wizyt w Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Operator Serwisu nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług. Operator Serwisu wykorzystuje te informacje wyłącznie w celach związanych z badaniem ruchu w ramach Serwisu, w celach statystycznych oraz dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem jakości świadczonych usług.
 7. Operator Serwisu stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika.
 8. Realizacja wpłat w ramach Serwisu może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Użytkownika operatorowi płatności internetowych oraz podmiotom, których projektu Użytownik wspiera za pośrednictwem sewisu Zbieraczek.pl Redakcja Serwisu nie przekazuje innym osobom ani podmiotom trzecim.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych w ramach swojego indywidualnego konta w Serwisie. Operator Serwisu zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych z Serwisu na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 10. Operator Serwisu może ponadto przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w przypadku ich usunięcia w zakresie w jakim są niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 11. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Operatorem Serwisu w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Operator Serwisu wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Operatora Serwisu z prośbą o zmianę, aktualizację lub usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części. Kontakt z Operatorem Serwisu odbywa się drogą elektroniczną przez adres e-mail: redakcja@zbieraczek.pl.