Cennik usług serwisu:


Projekty promowane na zasadach ogólnych:

 

1. Koszt weryfikacji i uruchomienia Projektu w Serwisie:    50 pln (z VAT).

2. Opłata prowizyjna za usługi serwisu:   3% (serwis)  +  2%  (transfer płatności)  =  5% brutto.

 

Projekty certyfikowane i nadzorowane przez Redakcję Serwisu (oznaczone "słoneczkiem"):

 

3. Koszt Certyfikacji Projektu i uruchomienia w Serwisie:    500 pln (z VAT).

4. Opłata prowizyjna za usługi promocyjne Serwisu, wsparcie merytoryczne oraz nadzór

nad realizacją Projektu:   8% (serwis)  +  2%  (transfer płatności)  =  10% brutto.

 

Wszystkie opłaty obciążają wyłącznie Inicjatorów Projektów ( pomysłodawców ).

 

 

Kontakt z nami:   redakcja@zbieraczek.pl

 

 

REGULAMIN   SERWISU:

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu Zbieraczek.com oraz zasady działania tego serwisu,

jak również obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego serwis - Operatora Zbieraczek.com

2. Warunkiem korzystania z serwisu UpFund jest akceptacja treści Regulaminu. Jednocześnie korzystanie z niego

jest traktowane jako deklaracja zapoznania się i zaakceptowania regualminu.

3. Nazwa Serwisu, logotyp, znak towarowy, wygląd graficzny, koncepcja działania serwisu oraz jego oprogramowanie

i bazy danych podlegają ochronie prawnej.

4. Zadaniem serwisu UpFund.pl jest umożliwienie Inicjatorom Projektów zebrania środków finansowych na realizację

projektów w formie składek - darowizn lub zakupu voucherów przez Inwestorów.

 

Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Inwestor – osoba fizyczna lub prawna udzielająca Inicjatorowi wsparcia finansowego lub rzeczowego w realizacji Projektu za pośrednictwem Serwisu Zbieraczek.com

Inicjator - osoba fizyczna lub prawna, która za pośrednictwem Serwisu zgłasza potrzebę uzyskania dofinansowania Projektu przez publikację informacji o nim.

Projekt – ogół działań podejmowanych przez Inicjatora w celu dofinansowania Przedsięwzięcia.

Projektami są wszelkiego rodzaju zorganizowane działania zmierzających do osiągnięcia określonego i opisanego w Serwisie celu, zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie celem pozyskania finansowania na jego realizację.

Serwis – platforma internetowa Zbieraczek.com wraz z prowadzącym ją zespołem redakcyjnym.

Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca z jego usług, również niezarejestrowana w serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekunów prawnych, np. rodziców. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania czy skutki działań osób o ograniczonej zdolności do samodzielnych czynności prawnych.

Konto – udostępniona zarejestrowanemu Użytkownikowi część Serwisu zawierająca informacje o Użytkowniku, prowadzonych lub obserwowanych przez niego Projektach oraz wszelkiej aktywności, która jego jest. Dostęp do Profilu wymaga każdorazowo podania loginu i hasła.

Regulamin - niniejszy regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym dokonania Rejestracji.

Rejestracja – uzyskanie dostępu do indywidualnego Konta w Serwisie.

Operator – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PMP Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (00-203), ul. Bonifraterska 17, działająca na zlecenie Fundacji Demokracji Bezpośredniej ( www.demok.pl ) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000459569 (dalej: Spółka). Spółka jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144/2002, poz. 1204, z późn. zm.). Kontakt z Operatorem: redakcja@zbieraczek.com

Materiały - wszelkie dane i treści zamieszczone w Serwisie przez Operatora Serwisu lub jego Użytkowników, w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, pliki audio i wideo lub pliki o innych formatach danych.

Danymi Osobowe - dane na temat Użytkowników zgromadzone w Serwisie za ich zgodą, np. podczas rejestracji i zakładania konta, które umożliwiają identyfikację konkretnych osób fizycznych. Dane te są używane przez Operatora Serwisu w celu świadczenia jego, jak również w celach statystycznych i marketingowych związanych z Serwisem.

Login to ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji do Serwisu, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.

Konto Użytkownika to wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Materiały Użytkownika, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.

Umowa jest to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Usługi to wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników Serwisu wykonywane w ramach Umowy.

Regulaminem jest niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

 

§3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, konieczne jest połączenie z siecią Internet , posiadanie urządzeń i oprogramowania ( przeglądarek internetowych ) pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet oraz posiadanie i udostępnienie w procesie rejestracji nazwy swojego aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 

§4 Zasady korzystania z Serwisu

 


1. Wszelkie dane (w tym również Dane Osobowe) wprowadzane do Serwisu przez Użytkownika są traktowane jako informacje jawne publicznie, na których publikowanie i udostępnienie wszystkim osobom odwiedzającym Serwis Użytkownik wyraża domyślnie zgodę wraz z opublikowaniem ich w serwisie, czego Użytkownik ma świadomość i na co wyraża zgodę.

2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

3. Użytkownik nie ma prawa podejmować jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu. W przypadku podejrzenia takich działań, Operator ma prawo zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) powstrzymywania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu, nieuprawnionego modyfikowania jego treści lub utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

b) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych Użytkowników Serwisu oraz innych podmiotów,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody,

d) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie nieprawdziwych lub poufnych informacji, oraz naruszających dobre imię osób trzecich,

e) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne,

f) powstrzymania się od prowadzenia na terenie serwisu działalności reklamowej poza zakresem udostępnianym normalnie przez serwis, w tym rozsyłania niechcianych reklam,


5. Zamieszczając Materiały w Serwisie Użytkownik udziela tym samym Operatorowi upoważnienia do korzystania z Materiałów w zakresie umożliwiającym prezentację Projektów i wykonywanie standardowych usług serwisu.

6. Użytkownik ma prawo korzystać z Materiałów zamieszczonych w Serwisie tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Korzystanie z Materiałów nie stanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

7. Bez pisemnej zgody Operatora lub innego podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Materiałów zabrania się rozpowszechniania, utrwalania i kopiowania Materiałów zamieszczonych w Serwisie w jakikolwiek sposób w celu rozpowszechniania poza zakresem „dozwolonego użytku osobistego”.

 

§5 Usługi Serwisu, dostęp do Serwisu, rejestracja w Serwisie.

 

1. Serwis i jego Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na: zamieszczeniu i promowaniu Projektów Użytkownika w Serwisie, zbieraniu środków finansowych na realizację projektów, finansowanie Projektów innych użytkowników, wysyłanie wiadomości innym Użytkownikom, komentowanie i rekomendowanie Projektów, korzystanie z funkcji społecznościowych serwisu.

2. Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu do wybranych usług od dokonania przez Użytkownika uprzedniej Rejestracji w Serwisie. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądanie jest ogólnodostępne. Pozostałe funkcje Serwisu są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

3. Rejestracja i założenie Konta Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Serwisu określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Wraz z akceptacją Regulaminu następuje zawarcie Umowy.

5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych Danych Osobowych oraz wybranego przez siebie Login-u. Użytkownik nie jest uprawniony do podawania Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.

  6.Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik niniejszym oświadcza, że:

a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu,
c) Dane Osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, a Materiały Użytkownika zamieszczone zostały zgodne z prawem,
d) wyraża zgodę na przetwarzanie ww. Danych Osobowych przez Operatora w celu świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu,
e) zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Operatora Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek Użytkownik umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia,
f) jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie materiałów, danych lub Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,
g) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
h) akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz jego przeznaczeniem, określonym szczegółowo w Regulaminie Serwisu.

7. Operator ma prawo odmówić świadczenia usług Użytkownikowi na podstawie swojej jednostronnej decyzji.

8. Operator ma prawo odmówić zamieszczania lub uniemożliwić dostęp do Materiałów Użytkownika w przypadku nabrania podejrzeń, że ich treść narusza prawa polskie lub prawa osób trzecich.

9. Zamieszczając Materiały w Serwisie oraz umożliwiając dostęp do tych materiałów pozostałym Użytkownikom i Operatorowi, Użytkownik wyraża tym samym dobrowolnie zgodę na publikację tych Materiałów w Serwisie i udostępnienie ich dla powszechnej publiczności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 6  Weryfikacja Użytkownika i Projektu.

 

1. Operator jest uprawniony do dokonania potwierdzenia tożsamości Inicjatora przed rozpoczęciem promocji jego Projektu w serwisie.

 

2. Potwierdzenie tożsamości może zostać dokonane przez żądanie przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej kopii dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, a w przypadku Inicjatorów nie będących osobami fizycznymi dokumentu poświadczającego wpis Inicjatora do odpowiedniego rejestru lub ewidencji oraz dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości pełnomocnika Inicjatora.

 

3. Operator decyduje o sposobie potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

 

§ 7   Uruchomienie Projektu

 

1. Uruchomienie uruchomienia Projektu następuje po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, wniesieniu opłaty rejestracyjnej oraz pozytywnej weryfikacji Projektu i Użytkownika przez Operatora. Aby zweryfikować i uruchomić Projekt Inicjator zamieszcza jego opis w Serwisie,

w tym informację o:

a) przedmiocie projektu, jego założeniach, celach, harmonogramie, planie realizacji

b) czasie trwania zbiórki, wysokości potrzebnej kwoty oraz sposobie jej spożytkowania,

c) dotychczasowym doświadczeniu Inicjatora, posiadanych aktywach i poczynionych już przygotowaniach dla realizacji projektu oraz innych źródłach finansowania

d) ewentualnych koncesjach lub zezwoleniach wymaganych do realizacji projektu,

 

2. Zmiany w opisie Projektu są dokonywane w sposób widoczny dla innych Użytkowników, z zachowaniem dostępu do wcześniejszych informacji.

3. W celu prowadzenia zbiórki użytkownik może uruchomić tylko jeden Projekt poświęcony danemu przedsięwzięciu w danym czasie. Użytkownik może prowadzić wiele zbiórek jednocześnie na różne projekty.

4. Użytkownik może podzielić swoje przedsięwzięcie na etapy i realizować kolejne zbiórki na kolejne etapy przedsięwzięcia pod warunkiem zakończenia sukcesem poprzednich etapów - to jest zbiórek oraz rozliczenia się z użytkownikami z realizacji poprzednich etapów swojego przedsięwzięcia.

5. W przypadku podania nieprawdziwych danych, Operator ma prawo do zablokowania lub zakończenia Projektu w dowolnym momencie.

6. Ponowne uruchomienie Projektu wymaga zgody Operatora.

 

§ 8 Nagrody za projekty

 

Twórca Projektu zobowiązany jest do świadczenia wzajemnego, o którym mowa powyżej po otrzymaniu od Operatora zgromadzonych środków finansowych na warunkach uzgodnionych przez niego z Finansującym Projekt, z zastrzeżeniem, iż ww. obowiązek nie dotyczy poziomu minimalnego określonego w §8 pkt 5 Regulaminu.

 

§ 9 Finansowanie Projektów w trybie „wszytko albo nic”.

 

1. Środki finansowe na realizację Projektów wpłacane są przez Użytkowników i gromadzone przez Operatora na jego koncie bankowym przez cały czas trwania zbiórki dla danego Projektu.
2. Aktualne saldo zebranych środków jest stale widoczne publiczne w Serwisie.
3
. Minimalny poziom wsparcia finansowego przewidziany w serwisie, to kwota 10 PLN.

4. W przypadku Projektów działających w trybie: „wszystko albo nic” warunkiem przekazania zgromadzonych środków finansowych dla Twórcy Projektu jest zebranie całej zadeklarowanej kwoty w terminie określonym przez Twórcę Projektu. W razie nie spełnienia tego warunku zebrana dotychczas kwota jest zwracana wpłacającym Użytkownikom.
5. Zbieranie środków trwa do terminu końcowego projektu lub do zakończenia zbiórki przez Inicjatora. Operator przekazuje zebrane środki finansowe Inicjatorowi po zakończeniu zbiórki.
6. Operator przekazuje zebrane środki finansowe Inicjatorowi , pomniejszone o należną Operatorowi prowizję Serwisu oraz prowizję systemu płatności elektronicznych pośredniczących w dokonywaniu przelewów on-line na rachunek Operatora, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zbiórki.
Gromadzenie środków finansowych przez Operatora odbywa się za pomocą systemów płatności elektronicznych posiadających odrębne regulaminy dostępne na ich stronach. Użytkownik serwisu domyślnie akceptuje niniejsze regulaminy, w tym fakt, iż wnoszone opłaty są obciążone prowizjami od transferów elektronicznych.

7. Operator zastrzega sobie możliwość anulowania, zawieszenia lub zakończenia gromadzenia środków finansowych na rzecz danego Projektu w każdym czasie wedle uznania Operatora. W razie zawieszenia gromadzenia środków finansowych na dany Projekt okres zbierania środków zostanie przedłużony o okres, w którym gromadzenie zostało zawieszone.

8. Po zakończeniu zbiórki z sukcesem Inicjator może uruchomić następną zbiórkę na realizację następnego etapu Projektu.

9. Przekazywanie środków finansowych na realizację Projektów dokonywane w Serwisie pomiędzy jego odbywa się na podstawie regulacji zawartych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. 2009, Nr 93, poz. 768) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 51, poz. 307 ze zm.). Działalność Użytkowników w ramach Serwisu nie wchodzi w zakres przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 1933, Nr 22, poz. 162 ze zm.). Organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu ww. ustawy jest niedozwolone w ramach niniejszego Serwisu i niezgodne z zasadami funkcjonowania Serwisu.

 

 

§ 10. Finansowanie Projektów w trybie bez określonych celów kwotowych.

 

1. W przypadku zbierania dofinansowania w trybie bez określonych celów kwotowych mają zastosowania wszystkie postanowienia par. 8 Regulaminu dotyczącego trybu „wszystko albo nic”, poza zmianami, które są określone w punktach niniejszego paragrafu.

2. Operator może nie wyrazić zgody na uruchomienie Projektu w Serwisie w trybie „bez celu kwotowego” pozostawiając użytkownikowi możność publikacji projektu tylko w trybie „wszystko albo nic”.

3. Zbieranie środków trwa do terminu końcowego projektu lub do zakończenia zbiórki przez Inicjatora.

4. Operator przekazuje zebrane środki finansowe Inicjatorowi na początku każdego tygodnia kalendarzowego za ubiegły tydzień pomniejszone o prowizje Operatora oraz systemów płatności.
 

5. Przekazywanie środków finansowych na realizację Projektów dokonywane w Serwisie pomiędzy jego odbywa się na podstawie regulacji zawartych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. 2009, Nr 93, poz. 768) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 51, poz. 307 ze zm.).

Działalność Użytkowników w ramach Serwisu nie wchodzi w zakres przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 1933, Nr 22, poz. 162 ze zm.). Organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu ww. ustawy jest niedozwolone w ramach niniejszego Serwisu i niezgodne z zasadami funkcjonowania Serwisu.

 

§ 11 Nagrody za projekty, vouchery.

 

1. Inicjatorzy Projektów są zobowiązani do świadczenia wzajemnego w zamian za otrzymywane wsparcie, przez ustanowienie nagród dla Użytkowników w zamian za przekazywane wsparcie.

2. Jedną z form nagród może być emisja voucherów na usługi bądź produkty Inicjatora, które uprawniają wspierających go Użytkowników do nabycia w przyszłości jego produktów lub usług na preferencyjnych zasadach określonych w vocher-ach.

 

§ 12 Środki wpłacane przez Użytkowników.

 

1. Środki Użytkowników, które nie zostały przekazane Inicjatorom (na przykład w związku z niepowodzeniem projektów) są „księgowane na Koncie Użytkownika” i mogą być przez niego wykorzystane do wspierania innych Projektów. Na życzenie Użytkownika (dyspozycja elektroniczna) środki te są mu zwracane w przeciągu 14 dni kalendarzowych.

2. Użytkownik finansujący projekt nie może wycofać swojego wsparcia po zakończeniu projektu, ani też w jego trakcie, jeśli projekt przed terminem określonym przez Twórcę projektu osiągnął wskazaną przez Twórcę projektu minimalną kwotę potrzebną na realizację projektu. W pozostałych przypadkach poparcie może zostać wycofane przez Użytkownika, serwis potrąca jednaj opłatę manipulacyjną w wysokości 3%, nie mniej jednak niż 5 zł w związku z kosztami transferu środków.

 

§ 13 Odpowiedzialność Operatora.


Operator jest jedynie podmiotem pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy Użytkownikami Serwisu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za faktyczną realizację Projektu przez jego Inicjatora oraz całość działań lub zaniechań Użytkownika, który otrzymał środki finansowe. Tym samym Operator Serwisu nie jest stroną w ramach relacji pomiędzy Użytkownikami Serwisu, a jedynie dostawcą platformy internetowej umożliwiającej finansowanie Projektów tychże Użytkowników. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie planowanych przez Inicjatora celów Projektu, w szczególności uzyskanie finansowania w określonej wysokości minimalnej.

 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczanych przez Użytkowników i Inicjatorów, w szczególności za ich zgodność z prawdą, zgodność Projektów z prawem oraz ich rzetelność, realność i poprawność merytoryczną.

 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane w Serwisie wypowiedzi Użytkowników. Operator jest uprawniony do usuwania z Serwisu wszelkich treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane udzieleniem wsparcia finansowego Projektowi – Inicjatorowi za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za niespełnienie przez Inicjatora jego deklaracji, do których zobowiązał się on w Projekcie.

 

Operator zastrzega sobie prawo blokowania Konta Inicjatorów, którzy nie spełnili świadczeń, do których zobowiązali się w opisach swoich Projektów.

 

W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich, Inicjator zobowiązuje się do natychmiastowego zwolnienia Spółki z odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz przystąpi do ewentualnego sporu zwalniając Operatora z procesu oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że w razie zasądzenia od Operatora jakichkolwiek kosztów zwróci Operatorowi całość pokrytych roszczeń i kosztów, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku nieumyślnych działań Operatora.

 

Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów lub Materiałów Użytkowników umieszczonych w Serwisie.


Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:


a) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
b) szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
c) wykorzystywania Konta Użytkownika,
d) treści przesyłanych przez Użytkowników wiadomości,
e) szkody powstałe w wyniku awarii sieci Internet lub zasilania,

f) problemami w dostępnie do Kont Użytkowników,

Operator zastrzega, że treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie

nie są poglądami i opiniami Operatora.


Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania jakie Inicjator przyjął na siebie

w stosunku do innych Użytkowników Projekt w zamian za otrzymane wsparcie finansowe.

 

 

§ 14. Dane osobowe

 

1. Wraz z założeniem Konta Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Operatora. Administratorem Danych Osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane Osobowe Użytkowników są przechowywane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz prawo żądania ich usunięcia. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych Danych Osobowych. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach promocyjnych i marketingowych Operatora jest realizowane wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w tych celach.

 

2. Dane Osobowe Użytkownika są podawane przez niego w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników, z wyłączeniem Loginu. Przechowywane są w ramach Konta Użytkownika. Operator nie odpowiada za publikacje danych osobowych wynikających z udostępnienia tych danych przez samego Użytkownika podmiotom trzecim lub innym Użytkownikom. Operator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


3. W razie powzięcia przez Operatora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Serwisu Danych Osobowych Operator może:


a) wezwać Użytkownika do poprawienia Danych Osobowych,
b) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
c) nieodwracalnie usunąć Konto Użytkownika.

 

4. Operator ma prawo archiwizować i przechowywać kopie bezpieczeństwa całego Serwisu, w tym również Dane Osobowe jego Użytkowników.

 

§ 15. Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika

 

Operator ma również prawo do zablokowania jak i usunięcia Konta Użytkownika w razie naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika.

 

Operator ma prawo zarówno do zablokowania jak i usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z funkcjami Serwisu, dobrymi obyczajami lub godzące w wizerunek lub renomę Serwisu.
 

Operator może usunąć Konto Użytkownika, jeśli ten narusza regulamin serwisu i nie reaguje na wezwania do zaniechania tych naruszeń i naprawienia ewentualnych szkód. O fakcie i terminie usunięcia konta Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że usunięcie Konta równoznaczne z utratą wszystkich zgromadzonych w ramach danego Konta Użytkownika, dlatego jest zobowiązany do samodzielnego zabezpieczenia tych danych przed terminem usunięcia Konta.


Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swojego Konta Użytkownika przez wysłanie odpowiedniej korespondencji na adres: administrator@zbieraczek.com, a Operator ma obowiązek takie żądanie spełnić w terminie 14 dni kalendarzowych.


Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o której mowa w §2 pkt 11 Regulaminu. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa powyżej.

 

§ 16 Reklamacje

 

Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: administrator@zbieraczek.com

Odpowiedzi będą udzielane wyłącznie na drodze elektronicznej.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy będzie to konieczne dla wyjaśnienia sprawy.


Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności lub ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą uwzględniane.


Operator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Inicjatorów Projektów w związku z niewywiązaniem się przez nich z zobowiązań wobec Użytkowników Serwisu.

 

§ 17 Zmiany Regulaminu

 

Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 

Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian, o których Użytkownicy będą zawiadomieni pocztą elektroniczną.


Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.


Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu w sposób wskazany w powiadomieniu, jest zobowiązany do powiadomienia o tym Operatora i rezygnacji z posiadania Konta w serwisie.